Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego


Obrzycko, dnia 15.05.2019 r.
PBR.6733.5.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019 r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Panią Monikę Leśniewicz
Lokgaz Sp. z o.o.
Lusówko ul. Jankowicka 7A
62-080 Tarnowo Podgórne
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE o długości ok. 196,0 m na działkach nr 219/12 i 171 w m. Gaj Mały obręb geodezyjny Gaj Mały gm. Obrzycko.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące uzgodnienia projektu w/w decyzji:
- Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DI-IV.7637.153.2019 z dnia 06.05.2019 r.
- Postanowienie Wojewody Wielkopolskiego znak R-III.745.32.2019.12 z dnia 07.05.2019 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 22 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 15.05.2019 r.


Wyświetleń strony: 224
Data wytworzenia: 15-05-2019, 10:31:50 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-05-2019, 10:33:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego