Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie


Obrzycko, dnia 07.01.2015 r.
PBR.6733.10.2014
 
 
 

OBWIESZCZENIE

 

o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Rejon Dystrybucji Szamotuły
ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły
działającej przez pełnomocnika:
Pana Jacka Popowskiego
PHU VESTO
Al. Niepodległości 25
64-500 Szamotuły  
 
w sprawiewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:„przebudowę – modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie geodezyjnym Ordzin gm. Obrzycko”
 
W toku postępowania w sprawie uzgodnienia projektu w/w decyzji wydane zostały następujące postanowienia:
 
- Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach znak ZDP-2.440.0.115.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu do urzędu 19 grudnia 2014 r.)
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Obrzycku w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 759
Data wytworzenia: 08-01-2015, 15:10:31 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 08-01-2015, 15:13:23 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego