Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania


Obrzycko, dnia 28.05.2019 r.

PBR.6733.3.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r.

wydano postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu wznowionego postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Obrzycko Nr 58/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną na rzecz:

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa

reprezentowaną przez pełnomocnika:

Pana Pawła Krychowiaka

dla inwestycji: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) wraz z ogrodzeniem na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko tel. (61) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 28.05.2019 r.Wyświetleń strony: 193
Data wytworzenia: 30-05-2019, 12:21:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-05-2019, 12:24:10 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego