Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania


Obrzycko, dnia 28.05.2019 r.
PBR.6733.2.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2019 r.

wydano postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu wznowionego postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Obrzycko Nr 10/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną na rzecz:
 

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa
reprezentowaną przez pełnomocnika:
Pana Pawła Krychowiaka
 
dla inwestycji: budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) wraz z ogrodzeniem na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.

 


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 28.05.2019 r.


Wyświetleń strony: 206
Data wytworzenia: 30-05-2019, 12:24:44 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-05-2019, 12:27:22 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 30-05-2019, 12:28:40 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego