Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego


          IR-V.7840.3.92.2018.6                                                                                        Poznań, 6 września 2018 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117 ze zm.),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora –
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jana Boryczkę, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek
st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265 w zakresie przebudowy linii energetycznej potrzeb nietrakcyjnych LPN - 15 kV i linii energetycznej średniego napięcia 15 kV zasilającej samoczynną blokadę liniową”, na odcinku od km 18+360 do km 52+265,
zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:
powiat poznański, jednostka ewidencyjna 302113_2, Rokietnica:
obręb 0005 Krzyszkowo
ark. 1, działki nr ewid.: 19, 20, 21, 22, 23, 28, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/8, 45/25, 45/41, 46/2, 46/6, 52, 53, 55/2, 56/2, 58/7, 120/4, 120/5, 167, 168/3, 169/3, 170/1, 171/1, 172, 173, 174, 197, 230/1, 233/1, 233/2, 234/1, 235, 255, 259, 262, 263/1;
obręb 0010 Rokietnica
ark. 2, działki nr ewid.: 76/1, 76/2, 89, 90/1, 90/2, 326/25;
obręb 0013 Żydowo
ark. 1, działki nr ewid.: 1/3, 1/4, 1/5, 4;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302404_2, Obrzycko – obszar wiejski:
obręb 0701 Dobrogostowo
ark. 2, działki nr ewid.: 139/2, 140, 149/2, 149/3, 153/2, 160, 215, 216, 217, 218/2, 219/4, 219/5;
obręb 0702 Gaj Mały
ark. 1, działki nr ewid.: 184/1, 185/3, 186/1, 187, 188/2, 188/3, 189, 192/1, 194/4, 194/5, 224/4, 233, 234/1, 234/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 427/1, 427/2, 427/3, 434;
ark. 3, działki nr ewid.: 293, 340/10, 341/8, 341/9, 341/11, 341/12, 342, 344, 345/1, 346/3, 346/5, 347/1, 348/1, 349/1, 350/3, 350/4, 351, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 357/1, 357/2, 358/1, 358/2;
obręb 0708 Ordzin
ark. 3, działki nr ewid.: 46/1, 46/2, 47, 50, 51, 52/2, 52/3, 52/4, 61, 65/1, 65/2, 69;
ark. 4, działki nr ewid.: 76, 77, 78, 83, 84/1, 84/2, 86, 87;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302407_5, Szamotuły – obszar wiejski:
obręb 0801 Baborowo
ark. 1, działki nr ewid.: 127/8, 127/10, 132/2, 133/1, 136/1, 144, 145, 150, 154/1, 154/2, 161, 162, 163, 176, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 180/5, 196, 202, 203, 204, 205;
ark. 2, działki nr ewid.: 80276/8;
obręb 0802 Baborówko
ark. 1, działki nr ewid.: 5, 46/1, 46/3, 49/1, 49/9, 51/1, 51/2, 56/1, 58/1, 58/2, 61, 62;
ark. 2, działki nr ewid.: 80001/1, 80001/2, 80004/2;
 
obręb 0808 Kępa
ark. 1, działki nr ewid.: 5, 96/2, 96/4, 96/5, 98, 100, 101, 102, 103, 108, 122, 131/2, 208/2, 208/4, 208/5;
obręb 0816 Pamiątkowo
ark. 1, działki nr ewid.: 343/1, 343/2, 344, 361, 386/1, 386/2, 386/3, 389/1, 389/19, 396/1, 397, 398, 399, 400, 401/15, 401/16, 407/1, 407/2, 414, 415, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 428, 832, 833/2;
ark. 3, działki nr ewid.: 604/1, 635/5, 635/8, 635/11, 635/13, 635/14, 635/15, 635/16, 636, 639/1, 639/4, 639/5, 640/5, 640/6;
ark. 4, działki nr ewid.: 652, 665/2, 665/5, 665/6, 665/7, 665/8;
ark. 5, działki nr ewid.: 80295/2, 80295/3;
obręb 0819 Przecław
ark. 1, działki nr ewid.: 199/15, 199/16, 199/17;
obręb 0823 Śmiłowo
ark. 1, działki nr ewid.: 69/1, 71/3, 72/1, 73, 99/1, 118, 119, 126, 133, 134, 143, 168, 201;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302407_4, Szamotuły – miasto:
obręb 0001 Szamotuły
ark. 6, działki nr ewid.: 1044, 1045/4, 1046, 1047/1, 1048, 1049/1, 1078, 1079/5, 1079/6;
ark. 7, działki nr ewid.: 1134, 1135, 1136, 1137/1, 1137/2, 1248, 1252, 1269/1, 1270;
ark. 8, działki nr ewid.: 1350/1, 1592;
ark. 16, działki nr ewid.: 2837/1, 2838/5, 2838/7, 2867/4, 2876/1, 2876/6;
ark. 17, działki nr ewid.: 2895, 2900, 2905, 2910, 2980, 2982, 2983, 2984, 2985/3;
ark. 24, działki nr ewid.: 3478, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495;
ark. 25, działki nr ewid.: 3559/2, 3559/9, 3559/12, 3559/13, 3559/18, 3559/19, 3560, 3562/4, 3562/5, 3565, 3566;
ark. 26, działki nr ewid.: 3588/1, 3588/2, 3594, 3595/1;
ark. 28, działki nr ewid.: 3774, 3775, 3776, 3780, 3790/5, 3797/14, 3846;
ark. 30, działki nr ewid.: 4158;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302408_5, Wronki – obszar wiejski:
obręb 0012 Nowa Wieś
ark. 1, działki nr ewid.: 335/1, 335/2, 379, 380, 381/5;
obręb 0019 Samołęż
ark. 2, działki nr ewid.: 138/1, 138/2, 138/3, 138/10, 138/11, 138/13, 139/1, 139/2, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 156, 202/3, 219, 240, 241, 242, 243, 246/1, 246/2, 263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266, 275, 284;
obręb 0021 Stróżki
ark. 1, działki nr ewid.: 160, 161, 162/3, 162/4, 162/5, 163, 164, 165/2, 166, 167;
powiat szamotulski, jednostka ewidencyjna 302408_4, Wronki – miasto:
obręb 0001 Wronki
ark. 16, działki nr ewid.: 1817;
ark. 18, działki nr ewid.: 1949/5, 1950;
ark. 19, działki nr ewid.: 2096, 2097, 2098, 2130, 2134, 2156;
ark. 20, działki nr ewid.: 2227/3, 2228/2, 2233, 2237;
ark. 21, działki nr ewid.: 2558/1, 2558/2, 2558/3, 2558/5, 2558/6, 2558/7, 2559/1, 2560/1;
ark. 22, działki nr ewid.: 2569, 2571/1, 2571/3, 2572/2, 2573, 2574, 2575/1, 2576, 2577, 2580, 2581, 2584, 2585, 2588, 2593, 2594.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 12 września 2018 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej  Kpa, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej oraz w prasie lokalnej.
Na podstawie art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się
z aktami sprawy w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, pok. nr 229 bud. C, tel. 61-854-19-79 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim uzgodnieniu godziny. W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Jacek Wróblewski
Kierownik Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 


Wyświetleń strony: 650
Data wytworzenia: 12-09-2018, 08:43:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-09-2018, 08:51:07 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego