Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu  14 sierpnia 2013 r. z wniosku : 

PGNIG  SPV 4 sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

pełnomocnik:

ARGA Przedsiębiorstwo Usługowe Arkadiusz Tosiek
ul. Cieszkowskiego 67
60-462 Poznań

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: 

budowę gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko” 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, właściciele w/w działek oraz nieruchomości  przyległych, jako strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne   i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 

 

 Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 Wyświetleń strony: 1082
Data wytworzenia: 22-08-2013, 09:53:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-08-2013, 09:59:13 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego