Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko”


Obrzycko, dnia 02.06.2014 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2014 r. z wniosku:
  
Gminy Obrzycko
Ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
 
„przebudowę drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko”
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściciele w/w działek oraz nieruchomości przyległych, jako strony postępowania mogą w terminie 14 dni zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 962
Data wytworzenia: 03-06-2014, 13:39:25 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-06-2014, 13:43:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego