Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP


Obrzycko, dnia 31.07.2014 r.
 
PBR.6733.6.2014
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 03 lipca 2014 r. z wniosku :
 
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań
Oddział Dystrybucji Poznań
ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań
działającej przez pełnomocnika:
Krzysztofa Przyborskiego
ELTEL Networks Olsztyn S.A.
Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
 
„przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP (rozbiórka istniejącej linii i budowa po trasie linii zdemontowanej nowej linii napowietrznej) po działce Nr 80920/14 w m. Piotrowo gm. Obrzycko ”
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściciele w/w działek oraz nieruchomości przyległych, jako strony postępowania mogą w terminie 14 dni zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1007
Data wytworzenia: 31-07-2014, 14:26:00 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 31-07-2014, 14:30:12 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego