Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu  22 marca 2013 r. z wniosku :

 

Pana

Sławomira Lebica
WOD-MAX
ul. Dworcowa 49

62-400 Słupca

działającego na zlecenie:

Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko 

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 100 m3 każdy wraz z rurociągami międzyobiektowymi na działce nr 36 w Ordzinie ” 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, właściciele w/w działek oraz nieruchomości  przyległych, jako strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne   i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 

 Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1050
Data wytworzenia: 22-03-2013, 15:13:58 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-03-2013, 15:19:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego