Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną


Obrzycko, dnia 03.02.2016 r.

PBR.6733.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23) zawiadamiam, że  w dniu  02 lutego 2016 r. z wniosku :

Gminy Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko


wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce  nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną                 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 14 dni zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy  w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065  w godzinach pracy urzędu.  

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska Wyświetleń strony: 747
Data wytworzenia: 03-02-2016, 15:22:36 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-02-2016, 15:27:04 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego