Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi


Obrzycko, dnia 22.02.2017 r.

PBR.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2016 r. Dz.U. poz. 778 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu  13 lutego 2017 r. z wniosku :

P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa  7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika:
Pana Pawła Krychowiaka

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy  w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko  tel. (061) 2913065                  w godzinach pracy urzędu. 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 752
Data wytworzenia: 23-02-2017, 15:11:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-02-2017, 15:27:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego