Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko


Obrzycko, dnia 11.10.2016 r.

PBR.6733.3.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 października 2016 r. z wniosku:

Gminy Obrzycko
Rynek 19
64-520 Obrzycko

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie do 18 października 2016 r. zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 683
Data wytworzenia: 12-10-2016, 12:56:28 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-10-2016, 13:12:53 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego