Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu  11 czerwca 2013 r. z wniosku :

 

Pana
Sławomira Lebica
WOD-MAX
ul. Dworcowa 49
62-400 Słupca

działającego na zlecenie:

Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko 

 

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

budowękanalizacji sanitarnej po działkach Nr 347; 8; 99/1; 97; 4/2; 322/1; 322/2; 71/7; 70; 69; 68; 368/1; 368/2; 66; 65 w m. Jaryszewo, gm. Obrzycko

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściciele w/w działek oraz nieruchomości  przyległych, jako strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy  w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 

 

Wójt Gminy Obrzycko 

/-/ Irena Rakowska

 Wyświetleń strony: 1043
Data wytworzenia: 14-06-2013, 10:30:49 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-06-2013, 10:37:31 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego