Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV


 Obrzycko, dnia 11 grudnia 2013 r.
PBR.6733.12.2013
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267)
 
zawiadamiam, że w dniu:  03 grudnia 2013 r.  z wniosku:
 
ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań  
działającej przez pełnomocnika:
Pana Stanisława Bylińskiego
SAG Elbud Gdańsk S.A.
Ul. Marynarki polskiej 87
80-557 Gdańsk  
 
wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki (od bramki GPZ Wronki do słupa nr 36) po terenie działek:
 
- Nr 129/2; 129/1; 128/1; 127; 126; 138; 139; 143/2; 146; 147/1; 147/2 położonych w obrębie geodezyjnym Ordzin, gm. Obrzycko
- Nr 238; 174/3 położonych w obrębie geodezyjnym Dobrogostowo, gm. Obrzycko
- Nr 387/12; 387/18; 387/19; 387/14; 389; 391/1; 391/4; 391/3; 393; 392; 351; 399/2; 403; 404; 407/1; 412; 228/1; 228/2; 438/4; 438/3; 438/5; 230/3; 230/5; 230/6; 231; 424; 425; 232/1; 232/2; 426; 427/3; 427/1; 233; 234 położonych w obrębie geodezyjnym  Gaj Mały, gm. Obrzycko
- Nr 30; 31; 22; 145; 157; 158; 160/5; 162/5; 162/6; 561; 161; 196; 401; 402/4; 402/5; 402/8; 403/1; 409/1; 409/2; 414/1; 406/1; 407; 410/2; 415; 438; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493/1; 494; 495 położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gm. Wronki
- Nr 21; 22; 24; 25; 43; 64/1 położonych w obrębie geodezyjnym Marianowo,  gm. Wronki
- Nr 3/11; 5; 6; 8; 12; 13/1; 14; 15/1; 16; 25; 31; 35; 37; 38 położonych w obrębie geodezyjnym Oporowo, gm. Wronki
- Nr 34; 35; 40; 1; 4; 5; 2; 3; 43; 44/1; 45; 10 położonych w obrębie geodezyjnym Oporowo, gm. Ostroróg
- Nr 28/2; 30  położonych w obrębie geodezyjnym Bobulczyn, gm. Ostroróg
- Nr 7; 6; 5; 4/6; 110; 125/1; 131; 130/1; 130/2; 133/14; 133/15; 133/11; 133/12; 133/13; 133/4; 132   położonych w obrębie geodezyjnym Kluczewo, gm. Ostroróg

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się  ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy  w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065   w godzinach pracy urzędu.  

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 904
Data wytworzenia: 12-12-2013, 08:03:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-12-2013, 08:09:10 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego