Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz  art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu  03 czerwca 2013 r. z wniosku:

ENEA Operator  Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań
działającej przez pełnomocnika:

EUROUZIOM  Elżbieta Szymanowicz ul. Sobieskiego 26,
62-040 Puszczykowo

podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. ~ 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej o długości ok. ~ 500 m oraz stacji transformatorowej słupowej po działkach Nr 398; 430/3; 396/2; 396/1; 80993/2; 359; 511; 357/5; 357/6; 389/6; 389/1; 362/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo”

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14  dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, właściciele w/w działek oraz nieruchomości  przyległych, jako strony postępowania mogą zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne   i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065  w godzinach pracy urzędu. 

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 1154
Data wytworzenia: 10-06-2013, 10:31:40 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 10-06-2013, 10:37:06 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego