Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P


Obrzycko, dnia 12.05.2014 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 08 maja 2014 r. z wniosku :
 
 
Zarządu Dróg Powiatowych
w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6
64-500 Szamotuły  
 
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:
 
„remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1850P w miejscowości Ordzin do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 117 w m. Pęckowo, gm. Obrzycko na długości ~ 2,6 km po działkach Nr 82 w Ordzinie (obręb geodezyjny Ordzin) i 137 w Pęckowie (obręb geodezyjny Dobrogostowo)”
 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściciele w/w działek oraz nieruchomości przyległych, jako strony postępowania mogą w terminie 14 dni zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy w Obrzycku, Rynek 19, pok. nr 3, 64-520 Obrzycko tel. (061) 2913065 w godzinach pracy urzędu. 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 1108
Data wytworzenia: 22-05-2014, 08:21:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-05-2014, 08:25:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego