Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej


Obrzycko, dnia 13.03.2017 r.

PBR.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Obrzycko

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2016 r. Dz.U. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2017 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku :

P4 Spółka z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

działającej przez pełnomocnika:

Pana Pawła Krychowiaka

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi (urządzeniami nadawczo – odbiorczymi i transmisyjnymi umieszczonymi na ziemi pod wieżą) oraz urządzeniami nadawczymi (antenami zawieszonymi na wieży) na działce nr 167/2 w m. Piotrowo (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Obrzycko.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska



Wyświetleń strony: 657
Data wytworzenia: 16-03-2017, 14:49:32 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-03-2017, 14:58:13 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego