Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 18.06.2019 r.
PBR.6733.6.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2018 r. Dz.U. poz. 1945 ze zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wszczętej z wniosku:
 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
we Wronkach
ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
działającego przez pełnomocnika:
Pana Karola Tarczyńskiego
ESKO CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków i infrastruktury technicznej, na terenie działek o nr ewid. 745, 746, 748/1, 748/2, 749/1, 750/1 położonych w obrębie geodezyjnym Wronki.
 
W toku postępowania wydane zostały następujące postanowienia:
 
- Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Nr 390/2019 znak Po.WA.5151.4460.2.2019 z dnia 13.05.2019 r.
- Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.RPP.611.542.2019.b.MN z dnia 23.05.2019 r.
- Postanowienie Starosty Szamotulskiego znak BR.0723.67.2019 z dnia 23.05.2019 r.
- Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.RPP.611.645.2019.b.MN z dnia 13.06.2019 r.
 
Strony postępowania mogą przed wydaniem w/w decyzji zapoznać się z całym zgromadzonym materiałem dowodowym i wnieść swoje uwagi w terminie do 26 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Obrzycku.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Data umieszczenia ogłoszenia: 18.06.2019 r.


Wyświetleń strony: 311
Data wytworzenia: 18-06-2019, 13:12:49 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-06-2019, 13:14:50 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego