Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2018
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Działając na podstawieUchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmienionej Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ) oraz Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962) w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263)
 
Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.
 
1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru:
1) Niniejszy nabór dotyczy projektów z zakresu rozwoju sportu, których realizacja przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej na terenie Gminy Obrzycko,a w szczególności poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy.
2) Na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku zostanie przeznaczona kwota w wysokości zaplanowanej na ten cel w budżecie Gminy Obrzycko na 2019 rok.
3) Dotacja będzie przekazana w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa.
2. Warunki oraz tryb przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań
Warunki oraz tryb postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym określa Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmieniona Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ) oraz Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962)
3. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
1) Zadanie będzie realizowane w 2019 roku w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.
2) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Obrzycko, a klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany.
3) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.
4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełnić projekt i objęte nim przedsięwzięcie.
  1. Wnioski mogą składać kluby sportowe działające na terenie Gminy Obrzycko, niedziałający w celu osiągnięcia zysku.
  2. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla poprawy warunków uprawiania sportu, lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej na terenie Gminy Obrzycko.
  3. Z dotacji mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym koszty:
- wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu (wynagrodzenie trenerów i instruktorów);
- ubezpieczenia i badań okresowych zawodników;
- zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych oraz zakup środków czystości do prania i konserwacji stroi sportowych oraz usługowe pranie i konserwacja stroi sportowych
- transportu na treningi;
- pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- wynajmu sprzętu sportowego
- transportu sprzętu sportowego
 
2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym koszty:
- wynajmu obiektów sportowych;
- przygotowania murawy boiska lub sali sportowej,
- delegacji i opłat sędziowskich,
- opłat związkowych i rejestracyjnych, licencji, zezwoleń, opłat startowych;
- transportu na zawody;
- zabezpieczenia medycznego;
- ubezpieczenia zawodników i imprezy;
- ochrony zawodów;
- wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po;
- wynajmu sprzętu sportowego
- transportu sprzętu sportowego
 
3) kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa i biurowa, utrzymanie rachunku bankowego, zakup artykułów biurowych), związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące maksymalnie 10 % wysokości dofinansowania.
 
4)Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki w szczególności:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu sportowego;
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
 
5. Miejsce i termin składania wniosków:
1) Wypełnione wnioski należy złożyć w terminie do 30 września 2018 roku wUrzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko pok. nr 3, na druku wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz.1774), zmieniona Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 106 poz. 1779 ); Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 343 poz. 5849 ) oraz Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 28.07.2014 r. poz. 4232) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 08.03.2016 r. poz. 1962).
2) Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;
2) aktualny statut;
3) listę zawodników zarejestrowanych w klubie, a w przypadku piłkarskich klubów sportowych, które podlegają rejestracji w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, listę zawodników zarejestrowanych w tym związku, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania zawodnika.
 
3) Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmie decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Obrzycko w formie zarządzenia. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 
Przy ocenie złożonych wniosków będzie brane pod uwagę:
1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Obrzycko,
2) wysokośćśrodków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu ,
3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy,
6) prawidłowe rozliczanie uprzednio udzielonych dotacji,
7) ilość zawodników – mieszkańców Gminy Obrzycko.
 
Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrzycku.
 
(Informacja RODO: Administratorem danych osobowych będzie: Wójt Gminy Obrzycko z siedzibą w Obrzycku, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www pod adresem: http://bip.obrzycko.pl/informacje/klauzula-informacyjna1).
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 336
Data wytworzenia: 28-08-2018, 10:27:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 28-08-2018, 10:32:46 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego