Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej.


OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości rolnej.
 
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, składająca się z działki ewidencyjnej nr 118/2, o powierzchni 0,3520 ha, położona we wsi Ordzin, obręb Ordzin, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00021680/2, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach.
  2. Nieruchomość rolna położona na terenie wsi Ordzin gmina Obrzycko, położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Ordzin bezpośrednio przy szosie prowadzącej z Wronek do Szamotuł. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Działka w kształcie litery L ze stosunkowo wąskim frontem, teren równy. Kształt i konfiguracja z rolniczego punktu widzenia przyjmuje się jako średnio korzystne. Działka użytkowana rolniczo jako grunt orny.
  3. Brak dla działki aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr V/46/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015 r. działka położona jest na terenie zainwestowania wiejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu MN.
Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Warunki przetargu:
  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 73 146,00 zł.
Wadium wynosi 3 657,00 zł.
Wartość minimalnego postąpienia wynosi 731,00 zł.
Ostateczna cena sprzedawanej nieruchomości zostanie ustalona w przetargu i podana w sporządzonym protokole przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność i zwolniona jest z podatku VAT.
  1. Przetarg odbędzie się 28 lipca 2020 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, parter pok. 115.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości3 657,00 zł. na konto Urzędu Gminy Obrzycko
Bank Spółdzielczy Wronki o/Obrzycko 57-8961-1012-0010-0100-0202-0007 w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. (za datę wpływu wadium uważa się wejście środków pieniężnych na konto Gminy).
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: „Wadium – Ordzin działki nr 118/2”.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny poprzez ogłoszenie.
 
 
 
Wywieszono dnia …………………….. 2020 r.
Zdjęto dnia …………………….. 2020 r.


Wyświetleń strony: 65
Data wytworzenia: 22-06-2020, 13:51:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-06-2020, 13:53:30 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego