Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo


Obrzycko, dnia 02.10.2014 r.

PBR.6720.6.2014

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko Uchwały Nr XXXII/193/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko zmienionej Uchwałą Nr XL/239/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/193/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko w zakresie zmiany załącznika graficznego do uchwały. Obszar objęty sporządzaniem zmiany studium obejmuje część obszaru działki ewidencyjnej nr 186/3 położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowo.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Obrzycko

                                                                                                           /-/ Irena RakowskaDodane pliki:


Wyświetleń strony: 817
Data wytworzenia: 02-10-2014, 12:17:56 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 02-10-2014, 12:22:11 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego