Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2


Wójt Gminy Obrzycko
   Obrzycko, dnia 14.12.2015 r.
 
PBR.6722.4(2).2014
 
 
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 w obrębie Dobrogostowo” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Obrzycko Nr XXXV/216/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 w obrębie Dobrogostowo”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 28 grudnia 2015 r. do 19 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko,               Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w godzinach pracy urzędu.
 
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, o godz. 14:00.
     
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.
 
      Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.plbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 620
Data wytworzenia: 17-12-2015, 10:51:07 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-12-2015, 10:54:43 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego