Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


Ogłoszenie

  o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 w dniach od 20 października 2014 r.  do 10 listopada 2014 r.

 

Urząd Gminy w Obrzycku informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2015 r.

Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko Nr 214/2014 z dnia 10 października 2014 r., w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 

 

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 

 

Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie od 20 października 2014 r. do 10 listopada 2014 r. Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@obrzycko.pl.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje działające na obszarze gmin Obrzycko.


               Wójt Gminy Obrzycko

                /-/ Irena Rakowska


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 600
Data wytworzenia: 10-10-2014, 09:07:30 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 10-10-2014, 09:15:02 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 10-10-2014, 09:16:21 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego