Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


WÓJT GMINY OBRZYCKO
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE OBRZYCKO
I.Wymagania niezbędne
1.    Obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynawowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
2.    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3.    Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Nieposzlakowana opinia.
5.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6.    Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019.1507.).
7.    Minimum pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej na stanowisko kierowniczym.
8.    Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarką finansową ośrodka pomocy społecznej.
 
II.   Wymagania dodatkowe:
1.       Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
2.       Umiejętność potwierdzona praktyką kierowania zespołem pracowników oraz planowania i organizowania procesu pracy.
3.       Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
4.       Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.
5.       Doświadczenie i umiejętności organizacji usług społecznych na rzecz różnych grup społecznych w tym osób starszych niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami.
6.       Znajomość zagadnień i praktyczna wiedza w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nieaktywnym zawodowo.
7.       Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o wypłacie i ustalaniu zasiłków dla opiekunów oraz podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a zwłaszcza ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks pracy.
8.       Wiedza i doświadczenie z zakresu geriatrii.
9.       Wiedza i doświadczenie z zakresu ekonomii społecznej.
 
 
 
 
 
III.Zakres wykonywanych zadań na zajmowanym stanowisku:
1.       Kierowanie Ośrodkiem oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2.       Analizowanie potrzeb pomocy społecznej oraz ustalanie i planowanie form pomocy w tym zakresie.
3.       Prowadzenie spraw związanych z koordynacją pomocy społecznej.
4.       Opracowywanie informacji i analiz problemowych, ekspertyz oraz prognoz w zakresie pomocy społecznej.
5.       Inicjowanie działań zapobiegawczych degradacji osób, rodzin i grup społecznych.
6.       Organizowanie systemu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
7.       Koordynacja działań na rzecz aktywności i integracji środowiska lokalnego w tym seniorów 60+.
8.       Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
9.       Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
10.   Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka.
11.   Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizacje zadań Ośrodka, w tym z UE.
12.   Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi podmiotami ekonomii społecznej oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
13.   Inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
14.   Wspieranie, nadzorowanie i zarządzanie podległym zespołem.
 
IV.Warunki pracy:
1.       Czas pracy – 1 / 2 etatu.
2.       Praca w pomieszczeniach biurowych, w trybie jednozmianowym, stanowisko wyposażone w urządzenia biurowe, komputer.
3.       Bezpośredni kontakt z klientem.
4.       Praca w terenie oraz wyjazdy służbowe.
5.       Planowane zatrudnienie od dnia 12 października 2020 roku.
 
V. Wymagane dokumenty:
1.       List motywacyjny
2.       Życiorys (CV) – zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni.
3.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.       Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych.
5.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia itp.).
6.       Kserokopie dokumentów poświadczających wyksztalcenie.
7.       Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.       Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
9.       Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 
VI.Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
 
VII.   Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Obrzycko – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej” w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do dnia 5 października 2020r. do godziny 15.00. W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
 
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na stronie BIP Obrzycko www.bip.obrzycko.pl.


Wyświetleń strony: 290
Data wytworzenia: 24-09-2020, 13:21:56 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 24-09-2020, 13:55:36 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego