Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari


Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami
pozarządowymi

w dniach od 19 października 2016 r. do 09 listopada 2016 r.

Urząd Gminy w Obrzycku informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2017 r.

Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko Nr 122/2016 z dnia 11 października 2016 r., w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 

Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie od 19 października 2016 r. do 09 listopada 2016 r. Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.rusinek@obrzycko.pl.

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje działające na obszarze gmin Obrzycko.

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 529
Data wytworzenia: 11-10-2016, 13:21:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-10-2016, 13:35:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego