Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok


Ogłoszenie
o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
w dniach od 15 września 2015 r. do 07 października 2015 r.
 
Urząd Gminy w Obrzycku informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2016 r.
Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko Nr 49/2015 z dnia 07 września 2015 r., w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.
Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 
Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 
 
Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie od 15 września 2015 r. do 07 października 2015 r. Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@obrzycko.pl.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje działające na obszarze gmin Obrzycko.
 
 
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
 
/-/ Irena Rakowska

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 737
Data wytworzenia: 07-09-2015, 11:43:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-09-2015, 11:46:43 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego