Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
w dniach od 05 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r.

 

Urząd Gminy w Obrzycku informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r.; Uchwałą Nr XII/62/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 listopada 2011 r.; Uchwałą Nr XXXVI/220/2014 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko.

Przygotowano wstępny projekt uchwały, który przedkładamy do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/270/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko Nr 57/2015 z dnia 27 października 2015 r., w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.

Przedstawiony projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Warunkiem udziału organizacji pozarządowej (klubu sportowego/uczniowskiego klub sportowego) w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 

Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa wyżej  lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w  toku procedury legislacyjnej. 

Oczekujemy na pisemne opinie i uwagi w terminie od 05 listopada 2015 r. do  27 listopada 2015 r. Uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Obrzycko  ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@obrzycko.pl.

W konsultacjach mogą wziąć udział kluby sportowe działające na obszarze gmin Obrzycko.

 

Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 569
Data wytworzenia: 27-10-2015, 14:39:35 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-10-2015, 14:49:09 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego