Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko


    Obrzycko, dnia 23.10.2015 r.

PBR.6722.1.2015

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko
 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2015 r. Dz.U. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko:

- Uchwały Nr V/39/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.
 

        Wójt Gminy Obrzycko

          /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 560
Data wytworzenia: 23-10-2015, 09:48:17 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-10-2015, 09:56:46 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego