Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obrzycko, dnia 31.07.2020 r.

PBR.6722.4.2020

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko uchwały Nr XIII/136/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo.

Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu miejscowego jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko (e-mail: gmina@obrzycko.pl), w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Obrzycko.

 

Wójt Gminy Obrzycko

/-/ Irena Rakowska

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Obrzycko jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

  2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Obrzycko, z siedzibą: Al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko

  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,

  4. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),

  7. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

  8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Obrzycko: e-mail: rodo@obrzycko.pl Wyświetleń strony: 29
Data wytworzenia: 31-07-2020, 08:28:32 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 31-07-2020, 08:32:01 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego