Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo


Obrzycko, dnia 03.09.2014 r.
PBR.6722.4.2014
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo
 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko:

- Uchwały Nr XXIX/172/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek ewidencyjnych nr 10/5 i 14 położonych w obrębie geodezyjnym Koźmin,

- Uchwały Nr XXXV/216/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działki ewidencyjnej nr 194/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrogostowo.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
            Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 736
Data wytworzenia: 03-09-2014, 12:50:34 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-09-2014, 12:53:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego