Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo


Obrzycko,dnia 02.09.2014 r.
PBR.6720.5.2014
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo
 
            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obrzycko:

- Uchwały Nr XXIX/171/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko, obejmującej obszar działek ewidencyjnych nr 10/5 i 14 położonych w obrębie geodezyjnym Koźmin,

- Uchwały Nr XXXV/214/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko, obejmującej część obszaru działki ewidencyjnej nr 337/28 położonej w Brączewie, obręb geodezyjny Jaryszewo,

- Uchwały Nr XXXV/215/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko, obejmującej obszar działki ewidencyjnej nr 194/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrogostowo,

- Uchwały Nr XXXVI/223/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko, obejmującej obszar działek ewidencyjnych nr 127/7 i 129/6 położonych w obrębie geodezyjnym Piotrowo.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
            Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 892
Data wytworzenia: 03-09-2014, 12:27:16 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-09-2014, 12:31:48 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego