Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


                                                                                                        Obrzycko, dnia 16.03.2015 r.
PBR.6720.5(1).2014
PBR.6720.6.2014
PBR.6720.5(2).2014
PBR.6720.5(4).2014
PBR.6720.5(3).2014
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
      Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
- projektu "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko", obejmującej działki ewidencyjne nr 10/5 i 14 położone w obrębie geodezyjnym Koźmin,
- projektu "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko", obejmującej część działki ewidencyjnej nr 186/3 położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowo,
- projektu "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko", obejmującej część działki ewidencyjnej nr 337/28 położonej w Brączewie, obręb geodezyjny Jaryszewo,
- projektu "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko", obejmującej działkę ewidencyjną nr 194/2 położoną w obrębie geodezyjnym Dobrogostowo,
- projektu "zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko", obejmującej działki ewidencyjne nr 127/7 i 129/6 położone w obrębie geodezyjnym Piotrowo,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w godzinach pracy urzędu.
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia  2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, o godz. 14:30.
      Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium i prognozie, może wnieść uwagi.
      Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.plbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r.
      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.
 
 
                                                                                                            Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                               /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 647
Data wytworzenia: 17-03-2015, 10:27:52 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-03-2015, 11:19:33 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego