Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę


                                                                                                        Obrzycko, dnia 16.03.2015 r.
 
PBR.6722.4(1).2014
PBR.6722.5.2014
 
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin”
oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
część działki o numerze ewid. 186/3 w obrębie Piotrowo”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Obrzycko Nr XXIX/172/2013 z dnia 17 września 2013 r. i uchwały Rady Gminy Obrzycko Nr XXXII/194/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Obrzycko Nr XL/240/2014 z dnia 29 września 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o numerze ewid. 186/3 w obrębie Piotrowo”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w godzinach pracy urzędu.
 
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko, o godz. 15:00.
     
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.
 
      Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@obrzycko.plbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2015 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.
 
 
 
                                                                                                           Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                               /-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 586
Data wytworzenia: 17-03-2015, 10:24:22 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-03-2015, 11:19:15 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego