Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku


 

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 13/2019
Wójt Gminy Obrzycko
z dnia 05 lutego 2019 r.

 
Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 
 
 WÓJT GMINY OBRZYCKO
 
o g ł a s z a
 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku
w formie wsparcia lub powierzenia
 
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze, którego konkurs dotyczy.
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
 
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w  Programie współpracy będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 
A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 15 000,00 zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w oparciu o istniejącą bazę sportową poprzez: organizowanie rozgrywek sportowych (spartakiad, turniejów, zawodów lub festynów sportowych) dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Obrzycko, w tym również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 
 
B) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - 6 000,00 zł
Działania na rzecz poprawy warunków integracji osób niepełnosprawnych oraz starszych z terenu Gminy Obrzycko ze środowiskiem poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, zajęć integracyjnych lub rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
 
C) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 2 000,00
Realizacja działań mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej wśród mieszkańców Gminy Obrzycko, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym w szczególności kultywowanie tradycji lokalnych.
 
D) Działalności wspomagające wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 1 200,00
Realizacja różnych działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z terenu Gminy Obrzycko. 
 
E) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 5 000,00
Realizacja projektów mających na celu organizację wydarzeń kulturalnych oraz różnego rodzaju działań w zakresie sztuki dla mieszkańców Gminy Obrzycko oraz działania w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
- Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
- W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na to zadanie, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
- Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym ogłoszeniu.
Procedurze uzupełnienia braków formalnych będą podlegały tylko oferty, w których:
  • brak podpisów pod wnioskiem i załącznikami osób uprawnionych statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  • brak poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
Pozostałe braki i nieprawidłowości stwierdzone w złożonych ofertach będą traktowane jako oferty niekompletne i nie będą podlegać rozpatrzeniu.
 
3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować takie zadania.
 
4. Terminy i warunki realizacji zadań:
Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia podpisania umowy do dnia określonego w podpisanej umowie nie dłużej niż do 15 grudnia 2019 roku.
 
5. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy złożyć do 28 lutego 2019 roku  w sekretariacie Urzędu Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64 - 520 Obrzycko, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Obrzycko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty należy składać w  zaklejonych i opieczętowanych kopertach
z opisem: „Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 roku. Zadanie z zakresu obszaru … (obszar zadania, rodzaj zadania oraz szczegółowa nazwa zadania)”. Każde zadanie w odrębnej kopercie.
 
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
 
A. Oferty powinny być przygotowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 - Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 
 
B. Do oferty należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany;
- aktualny statut organizacji;
 
W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotacje powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego kompletu załączników.
 
C. Kryteria oceny wniosków określa art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwaga: wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (pkt.5 oferty) oraz wykazanie wkładu rzeczowego nie jest wymagane.
 
D. Złożone oferty będą zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Obrzycko w trybie określonym w rozdziale IV uchwały Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Obrzycko z dnia 16 listopada 2018 roku
 
E. Konkurs ofert rozstrzyga Wójt Gminy Obrzycko po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 
F. Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.
 
G. Od postanowień Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji  nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 
H. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po wyborze ofert.
 
9. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2019) i w roku poprzednim (2018) zadaniach tego samego rodzaju i związanymi z nimi kosztami:
 
ROK: 2019
-
ROK: 2018
 
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 11 000,00
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - 4 000,00 zł
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 3 500,00
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 159
Data wytworzenia: 05-02-2019, 13:09:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-02-2019, 13:20:58 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego