Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019


OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019
 
Wójt Gminy Obrzycko informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) ustaliło następujące liczby ławników na kadencję 2016 - 2019, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Obrzycko do Sądu Rejonowego w Szamotułach:

-
1 ławnik, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)   jest nieskazitelnego charakteru;
3)   ukończył 30 lat;
4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)   nie przekroczył 70 lat;
6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)   duchowni;
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)   radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:
 
1. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 
- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (30 czerwca 2015 r.).

2.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693.)  Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 (Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia)
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 - do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
 
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2015 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza          w drodze uchwały.
 
Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników sądów powszechnych, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego w Urzędzie Gminy w Obrzycku ul. Rynek 19, pokój nr 3  (w godzinach pracy Urzędu) lub pobrać je ze strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.
Wzór karty zgłoszenia jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.bip.ms.gov.pl.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławnika można dokonać do  Urzędu  Gminy w Obrzycku ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (w przypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą poczty decyduje data wpływu do urzędu).
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady Gminy Obrzycko – Pani Joanna Rusinek (61) 2913065.
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska


Wyświetleń strony: 639
Data wytworzenia: 09-06-2015, 07:52:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-06-2015, 08:04:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego