Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor d.s. inwestycji i środków zewnętrznych


Załącznik nr 1
do Zarządzenia 166/2021
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 16.02.2021
Wójt Gminy Obrzycko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Obrzycko
 
1.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Obrzycku, ul. Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
 
2. Stanowisko urzędnicze: inspektor d.s. inwestycji i środków zewnętrznych
 
3. Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
- prawo jazdy kat. B.
 
4. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
- znajomość zagadnień z zakresu prawa budowalnego, finansów publicznych, ustawy o drogach
publicznych, prawa zamówień publicznych oraz umiejętność ich interpretacji i wykorzystania
do wykonywanych zadań
- doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa, w tym co najmniej dwuletnia praca
związana z procesami inwestycyjnymi lub praca w administracji budowlanej (mile widziane
w jednostkach samorządu terytorialnego lub w przedsiębiorstwach budowlanych),
- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu gminnego,
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
- komunikatywność, dokładność, sumienność i samodzielność,
- dobra organizacja pracy własnej,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi programów pakietu Office.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
- realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji i remontów, w tym sporządzanie
i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na budowę, zgłoszeń
na prowadzenie robót budowlanych oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
weryfikacja kosztorysów ofertowych, kalkulacji indywidualnych, kosztorysów
powykonawczych oraz analiz techniczno-kosztowych zlecanych robót budowlanych,
- realizacja zadań związanych z budowa i bieżącym utrzymaniem małej architektury,
- udział w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie opisów
przedmiotu zamówienia, formułowaniu warunków udziału wykonawców, praca w komisjach
przetargowych, konstruowanie projektów umów i zleceń z wykonawcami na roboty
budowlane, usługi i dostawy,
- bieżące monitorowanie i raportowanie wykonywanych robót budowlanych w oparciu
o przyjęte rozwiązania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięć inwestycyjno-
remontowych oraz harmonogramy rzeczowo-finansowe,
- udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań, w tym przygotowywanie
rozliczeń finansowych,
- prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zasobach majątkowych gminy,
- nadzór inwestorski nad realizowanymi zadaniami,
- przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem przez Gminę funduszy
zewnętrznych.
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie pracodawcy oraz w terenie, związana z realizacja powierzonych zadań, w wymiarze pełnego etatu, z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Zagrożenia biologiczne typowe dla kontaktu z ludźmi i z dokumentacją, zagrożenia chemiczne charakterystyczne dla środowisk biurowych.
Praca w nowym budynku, w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Obrzycku, w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi
mniej niż 6%.
8. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat,
b) podpisane własnoręcznie oświadczenie lub oświadczenia kandydat
- obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy wymagają udokumentowania w postaci kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata oraz datą),
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w naborze,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w materiałach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji o treści:
Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie w materiałach aplikacyjnych danych osobowych, w tym podanych dobrowolnie danych osobowych nie będących danymi, których może żądać pracodawca na podstawie przepisów prawa”.
Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie nie umieszczaj ich
w dokumentach.
 
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumentu aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko,
ul. Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu (j.w.) w terminie do dnia 22 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko d.s. inwestycji i środków zewnętrznych.
Oferty kandydatów złożone po wyżej wskazanym terminie lub w inny sposób, niż określony
w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
10. Dodatkowe informacje
a) wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w języku polskim. Dokumenty
obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski,
b) przedkładane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem
kandydata potwierdzającym zgodność dokumentu z oryginałem i własnoręcznym podpisem
wraz z datą,
c) pozostałe oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata,
d) nabór może być unieważniony przez Wójta Obrzycka na każdym jego etapie bez podania
przyczyn,
e) informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (bip.obrzycko.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Obrzycku.
 
 
Wójt Gminy Obrzycko
/-/ Irena Rakowska
 
 
Obrzycko, dn. 16 lutego 2021 r.

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 325
Data wytworzenia: 19-02-2021, 14:23:05 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-02-2021, 14:25:14 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego