Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

P O S T A N O W I E N I E


SSO.6220.3.2018

Obrzycko, 17.05.2018 r.

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia”

 

p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w powyższej sprawie, po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

  1. Wszystkie urządzenia służące do odzysku kabli posadowić wewnątrz murowanego obiektu budowlanego,

  2. Wszystkie prace w zakładzie prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godz. 06.00-22.00,

  3. Przewody, gotowe produkty jak i wytwarzane w prowadzonym procesie odpady magazynować w budynku na utwardzonym podłożu

  4. Zastosować separator wodny z zamkniętym obiegiem wody

P o u c z e n i e

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.

Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 

Do informacji:

  1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

  2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko

  3. strony według rozdzielnika

 

sporządził :

Paweł KlauseWyświetleń strony: 360
Data wytworzenia: 18-05-2018, 21:45:36 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-05-2018, 21:49:19 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego