Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

P O S T A N O W I E N I E


Obrzycko, 07.01.2019 r.
SSO.6220.30.2018
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski”
p o s t a n a w i a m
 
stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w powyższej sprawie, po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
 
 1. W planowanym obiekcie inwentarskim nr. 4, o powierzchni zabudowy wynoszącej max. 2970m2 i powierzchni hodowlanej wynoszącej max 2835m2, utrzymywać w systemie na ściółce nie więcej niż 198 DJP drobiu, to jest: 25000 szt. kurcząt.
 2. Na terenie gospodarstwa, w 4 budynkach inwentarskich, po rozbudowie utrzymywać łącznie nie więcej niż 198 DJP drobiu, to jest 24500 szt. kur niosek i 25000 szt. kurcząt.
 3. W planowanym obiekcie wykonać szczelne i odporne na agresywne działanie odchodów zwierzęcych posadzki. Posadzka będzie gwarantowała zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem odciekami.
 4. Pomiot z budynków inwentarskich usuwać po każdym cyklu chowu, bezpośrednio na środki transportu, bez magazynowania go na terenie fermy i przekazywać innym podmiotom do zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi
 5. Miejsce usuwania pomiotu z nowego kurnika i ładowania go na przyczepy traktorów utwardzić, aby nie powodować zanieczyszczenia gruntu.
 6. Po załadunku pomiotu na środki transportu przykrywać go brezentem.
 7. Po usunięciu pomiotu budynki czyścić „metodą na sucho”., nie doprowadzając do powstawania ścieków.
 8. Dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich prowadzić w sposób niepowodujący powstania ścieków.
 9. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednia temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej.
 10. Projektowany budynek inwentarski ogrzewać za pomocą 4 nagrzewnic olejowych o mocy do ok 100 kW każda.
 11. W planowanym budynku inwentarskim zainstalować nie więcej niż 10 mechanicznych wentylatorów dachowych, każdy o średnicy 0,82m (±10%), z pionowymi wylotami na wysokości min, 6m n.p.t. i o poziomie mocy akustycznej nie wyższej niż 78,5 dB każdy.
 12. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynować w chłodni, a następnie na bieżąco przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 13. Zaopatrzenie w wodę planowanego obiektu prowadzić z gminnej sieci wodociągowej na podstawie stosownej umowy.
 14. Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe ani przemysłowe.
 15. Wody opadowe z planowanego budynku oraz terenu utwardzonego będą zagospodarowane na terenach zielonych w obrębie działki inwestora.
 
P o u c z e n i e
 
Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko al. Jana Pawła II 1, tel 61-29-13-065 wew. 212), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.
Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.
 
 
Do informacji:
 
 1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
 2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko,
  ul Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
 3. Strony według rozdzielnika
 
sporządził : Paweł Klause


Wyświetleń strony: 387
Data wytworzenia: 09-01-2019, 12:15:31 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 09-01-2019, 12:20:37 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 09-01-2019, 12:21:08 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego