Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki


Obrzycko, 07.07.2016 r.

SSO.6220.16.2016  
 

P O S T A N O W I E N I E


Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, „pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki  wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki, Gmina Obrzycko,
 

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji

P o u c z e n i e

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7  w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.
Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.


Do informacji:
1.    bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2.    Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko
3.    strony według rozdzielnika


sporządził :
 Paweł KlauseWyświetleń strony: 698
Data wytworzenia: 07-07-2016, 13:41:41 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 07-07-2016, 13:46:47 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego