Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185


P O S T A N O W I E N I E

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra na odcinku od km 0+000,00 do km 3+129

 

p o s t a n a w i a m

 

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji

 

 

Inwestor:              

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51,
61-623 Poznań

 

P o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia wywieszenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 

Obrzycko dn. 16.04.2013 r
nr. sprawy:  SSO.6220.7.2013
sporządził : Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1294
Data wytworzenia: 16-04-2013, 14:02:59 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-04-2013, 14:09:06 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego