Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko”


Obrzycko, 17.07.2018 r.

SSO.6220.17.2018

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w powyższej sprawie, po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

  1. W stacji transformatorowej zastosować transformatory żywiczne (suche). Dopuszcza się zastosowanie transformatorów olejowych wyposażonych w szczelna misę olejowa o pojemności pozwalającej pomieścić cała objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;

  2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;

  3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20cm przerwy między ogrodzeniem a powierzchnią ziemi;

  4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich płazy i inne drobne zwierzęta przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

  5. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie traw prowadzić w okresie od 1 czerwca do 15 sierpnia oraz w okresie od 1 listopada do połowy lutego, tj. poza okresem migracji płazów.

P o u c z e n i e

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.

Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 

Do informacji:

  1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

  2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko,
    ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko

  1. Strony według rozdzielnika

 

sporządził : Paweł KlauseWyświetleń strony: 398
Data wytworzenia: 20-07-2018, 14:28:36 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-07-2018, 14:30:42 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego