Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu”


Obrzycko, 11.05.2015 r.
SSO.6220.11.2015
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz 267 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt. 40. Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać    na środowisko (Dz.. U. 2013 poz. 817) w związku z otrzymaniem w dniu 10.04.2015 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji   pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, złożonego przez Pana Przemysława Nowaka, zam. Pierwoszewo 10, , 64-510 Wronki reprezentującego firmę BETONIARNIA NOWAK Sp. z o.o. Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki
 
p o s t a n a w i a m
 
wszcząć postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 40. Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.. U. 2013 poz. 817) planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.
 
 
P o u c z e n i e
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Z aktami sprawy można zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
 
 
Otrzymują:
Inwestor: Betoniarnia Nowak, Sp. z o.o.
Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki
Przedstawiciel: Przemysław Nowak
1.a.a. 
 
sporządził
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1331
Data wytworzenia: 12-05-2015, 08:25:26 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-05-2015, 08:28:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego