Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi


Obrzycko, 29.10.2018 r.
SSO.6220.21.2018
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na działce nr ewid. 269/12”
 
p o s t a n a w i a m
 
stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w powyższej sprawie, po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
 1. Na terenie zakładu przetwarzać odpady o kodach 07 02 13, 15 01 02, 16 01 19 i 19 12 04, 02 01 04, 17 02 03, 20 01 39 w maksymalnej ilości do ok. 6240 Mg/rok
 2. Na terenie inwestycji przetwarzać nie więcej niż 6240 Mg/rok odpadów rocznie; jednorazowo magazynować do 240 Mg
 3. Wszystkie zbierane i wytwarzane przez zakład odpady magazynować selektywnie, w sposób uporządkowany, na utwardzonym i zadaszonym podłożu, niepodatnym na warunki pogodowe (nawalne deszcze, śnieżyce, wichury, wysokie i niskie temperatury itp.) oraz hali magazynowane luzem, zbelowanie lub/i w big-bagach, pojemnikach, kontenerach. Odpady przekazywać specjalistycznej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór tego typu odpadów.
 4. Gromadzone i i magazynowane odpady nie będą miały styczności z wodami opadowymi i roztopowymi
 5. Wodę w wannie flotacyjnej wykorzystywać w obiegu zamkniętym;
 6. W przypadku konieczności zrzutu wody z wanny flotacyjnej, ścieki wywozić wozami asenizacyjnymi, przez uprawnione w tym celu podmioty do oczyszczalni ścieków.;
 7. Halę ogrzewać z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł ciepła;
 8. Frakcje pyłów powstające w czasie mechanicznego przetwarzania surowców (mielenie i kruszenie) odprowadzać przez cyklony bezpośrednio do worków typu big-bag
 9. Prace związane z realizacja przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w granicach terenu inwestycyjnego, w celu ochrony stanowisk kocanek piaskowych, znajdujących się w odległości 50-80 m na południowy-zachód od granicy zakładu;
 10. Prace związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w okresie jesienno-zimowym w porze dziennej;
 11. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu inwestycji, po podczyszczeniu w separatorze, będą odprowadzane do istniejącego rowu lub gruntu, poprzez studnie chłonne zgodnie z warunkami i przepisami odrębnymi;
 12. W trakcie prowadzonej przez inwestora działalności nie będą powstawać ścieki przemysłowe (ścieki lub wycieki technologiczne)
 13. W przypadku awarii np. powstania wycieków substancji ropopochodnych i pyłów eksploatacyjnych z miejsca składowania i magazynowania odpadów zostaną zastosowane odpowiednie sorbenty, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia ziemi oraz wód gruntowych;
 14. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie zostaną podjętew działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków awarii;
 15. Ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji komunalnej;
 16. Zaopatrzenie w wodę będzie się odbywało z gminnej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy.
 
P o u c z e n i e
 
Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.
Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.
 
 
 
Do informacji:
 1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
 2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko,
ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 1. Strony według rozdzielnika
sporządził : Paweł Klause


Wyświetleń strony: 522
Data wytworzenia: 31-10-2018, 15:03:43 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 31-10-2018, 15:05:10 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego