Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP


Obrzycko, dnia 30.07.2014 r.
 
PBR.6733.7.2014
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na podstawie art. 61a § 1 i 2 oraz art. 123 – 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.)
Wójt Gminy Obrzycko, po rozpoznaniu wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań działającej przez pełnomocnika: Krzysztofa Przyborskiego, ELTEL Networks  Olsztyn S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn
 
p o s t a n a w i a
 
odmówić wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP na działce Nr 237/2 obręb geodezyjny Piotrowo z uwagi na położenie w/w działki na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
W dniu 03 lipca 2014 r. ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań działająca przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Przyborskiego, ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn wystąpiła do Wójta Gminy Obrzycko z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP na działce Nr 237/2 obręb geodezyjny Piotrowo.
Zgodnie z art. 50 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 ze zm.) – „Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Działka Nr 237/2 obręb geodezyjny Piotrowo, której dotyczy przedmiotowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegozgodnie z Uchwałą Nr XIII/53/96 Rady Gminy Obrzycko z dnia 7 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie wsi Piotrowo (Dz. U. Woj. Poz. Nr 11 poz. 115).
Zgodnie z art. 87 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  „Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc”.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
 
 
 
Otrzymują:
 

1. ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań
Oddział Dystrybucji Poznań
ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań
przez pełnomocnika:
Krzysztof Przyborski,
ELTEL Networks Olsztyn S.A.
Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn

2. a/a
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1051
Data wytworzenia: 31-07-2014, 14:31:42 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 31-07-2014, 14:36:14 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego