Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”


Obrzycko, 17.07.2018 r.

SSO.6220.6.2018

P O S T A N O W I E N I E

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu w powyższej sprawie, po uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

 1. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od początku sierpnia do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków;

 2. Dopuszcza się odstąpienie od powyższego, w przypadku udokumentowania przez nadzór przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc lęgowych ptaków;

 3. Zaplecze budowy usytuować poza siedliskami przyrodniczymi będącymi przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie PLH300003

 4. Prace ziemne związane z dobudowa zbiornika wodnego na dz. Nr. ewid. 10848/6 obręb Oborniki, w okresie od 15 lutego do końca października prowadzić pod nadzorem herpetologicznym.

P o u c z e n i e

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.

Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 

Do informacji:

 1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

 2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko,
  ul Rynek 19,64-520 Obrzycko

 1. Urząd Gminy Ryczywół

Ul. Mickiewicza 10,

64-630 Ryczywół

 1. Urząd Miasta i Gminy Rogoźno

Ul Nowa 2

64-610 Rogoźno

 1. Urząd Miasta i Gminy Oborniki

Ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego

64-600 Oborniki

 1. Urząd Gminy Rokietnica

Ul Golęcińska 1

62-090 Rokietnica

 1. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

Ul Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

 

sporządził : Paweł KlauseWyświetleń strony: 151
Data wytworzenia: 20-07-2018, 14:31:15 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-07-2018, 14:33:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego