Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej”


SSO.6220.38.2013                                                                           Obrzycko dn. 20.12.2013 r
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej”
 
p o s t a n a w i a m
 
stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji
 
Inwestor:              
 
Anna i Piotr Voelkel
ul. Śpiewaków 14,
 60-638 Poznań
 
Z pełnomocnikiem:
 
Andrzej Tegi
ul. Kiszewska 61,
64-500 Szamotuły
 
 
P o u c z e n i e
 
Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko pok. nr 2, uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.
Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.
 
 
sporządził :
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1100
Data wytworzenia: 20-12-2013, 13:56:00 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-12-2013, 13:59:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego