Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Obrzycko, 15.07.2016 r.

SSO.6220.15.2016

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, „pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 161/2 oraz 162 obręb Gaj Mały, Gmina Obrzycko,

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji

P o u c z e n i e

Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.

Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.

 

Do informacji:

  1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

  2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 

sporządził :

Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 667
Data wytworzenia: 19-07-2016, 07:47:37 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-07-2016, 07:51:40 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego