Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko”


SSO.6220.14.2015                                                                           Obrzycko, 13.08.2015 r.
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko”,
 
p o s t a n a w i a m
 
stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji
 
 
P o u c z e n i e
 
 
Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.
Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.
 
Do informacji:
  1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
  2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko
  3. strony według rozdzielnika
sporządził :
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 558
Data wytworzenia: 14-08-2015, 12:32:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-08-2015, 12:37:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego