Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra


SSO.6220.23.2014                                                                           Obrzycko dn. 22.12.2014 r
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
Na. 63 ust. 3, 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko
 
p o s t a n a w i a m
 
stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji
 
 
P o u c z e n i e
 
 
Zainteresowane strony zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko (Obrzycko ul. Rynek 1, tel 61-29-13-088), uzyskać wyjaśnienia oraz składać swoje uwagi dotyczące realizacji inwestycji.
Na niniejsze postanowienie służy również zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu we wskazanym terminie, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko.
 
 
 
 
Do informacji:
  1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
  2. Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko
  3. strony według rozdzielnika
 
 
sporządził :
 Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1046
Data wytworzenia: 24-12-2014, 12:01:26 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-12-2014, 12:05:54 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego