Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywa do roku 2022 dla Gminy Obrzycko”.

Przedstawione cele i działania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Obrzycko” są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi
w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu
o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, w ramach obszarów interwencji określono cele systemowe i kierunki interwencji, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących
i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie gminy
i jakości życia mieszkańców.

W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Ocena stanu środowiska,

 • Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,

 • System realizacji programu ochrony środowiska,

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Obrzycko została przeprowadzona
w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą:

 • ochrona klimatu i jakości powietrza,

 • zagrożenia hałasem,

 • pola elektromagnetyczne,

 • gospodarowanie wodami,

 • gospodarka wodno – ściekowa,

 • zasoby geologiczne,

 • gleby,

 • gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

 • zasoby przyrodnicze.

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). Ocena stanu środowiska powinna zostać uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ.

Ponadto w ocenie środowiska uwzględniono uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT dla obszarów przyszłej interwencji.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Obrzycko,
ul. Rynek 1, 64 – 520 Obrzycko oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Obrzycko http://bip.obrzycko.pl/.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 20.01.2017 r. do dnia 16.02.2017 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Obrzycku, ul. Rynek 19, 64 – 520 Obrzycko

 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Obrzycku, w godzinach pracy Urzędu,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: p.klause@obrzycko.pl (w tytule proszę wpisać „uwagi POŚ”

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Obrzycko.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrzycku oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.obrzycko.pl/.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1049
Data wytworzenia: 20-01-2017, 08:03:50 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-01-2017, 08:11:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego